ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 

 

Για την εγγραφή των φορέων του συστήματος διοίκησης και των φορέων παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης στο Μητρώο Φορέων απαιτείται η παρακάτω διαδικασία:

 

 1. Εγγραφή στην ηλεκτρονική πύλη του Μητρώου Φορέων και παραλαβή διαπιστευτηρίων πρόσβασης (όνομα χρήστη, κωδικού).
  1. Επιλογή του αντίστοιχου συνδέσμου από την κεντρική σελίδα της πύλης.

ii.                  Συμπλήρωση των στοιχείων της φόρμας.

 

iii.                Αποστολή της Αίτησης Πιστοποίησης. Η αίτηση θα εξεταστεί και θα σας αποσταλούν στο e-mail τα στοιχεία πρόσβασης στην πύλη.

 

 

 1. Εισαγωγή στην ηλεκτρονική πύλη του Μητρώου Φορέων με τα στοιχεία (όνομα χρήστη, κωδικού) που σας έχουν αποσταλεί στο e-mail με την επιλογή του αντίστοιχου συνδέσμου από την κεντρική σελίδα της πύλης.

            Σελίδα Επιβεβαίωσης Κωδικού

 1. Εισαγωγή και συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Φορέων. Η αίτηση παραμένει εκκρεμής και στη διάθεση των χρηστών για οποιαδήποτε παρέμβαση και εκτύπωση των στοιχείων της μέχρι την Υποβολή της.

      Εισαγωγή Αίτησης Εγγραφής:

 

            Εισαγωγή Τίτλών

            Επιλογές

 

!Οι φορείς παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης έχουν δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση μόνο για τον φορέα τους.

 

!Οι φορείς διοίκησης διά βίου μάθησης έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις φορέων μη τυπικής μάθησης της ευθύνης τους.

 

 1. Οι αιτήσεις που έχουν συμπληρωθεί ή/και υποβληθεί μπορούν να αναζητηθούν από τον αντίστοιχο σύνδεσμο «Αιτήσεις» για την συνέχιση της συμπλήρωσής τους καθώς και την παρακολούθηση της πορείας τους.

     

 1. Ο φορέας μετά την υποβολή της αίτησης οφείλει να αποστείλει ταχυδρομικά προς τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπό του την εκτύπωση του ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης εγγραφής μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα στοιχεία, μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής εγγραφής στο Μητρώο Φορέων, επί ποινή διαγραφής της αίτησης εγγραφής.

 

 1. Η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. ελέγχει και διασταυρώνει την εγκυρότητα των υποβληθέντων στοιχείων. Για το σκοπό αυτό μπορεί να ζητεί πρόσθετες πληροφορίες από τους φορείς, διαφυλάσσοντας το απόρρητο των ευαίσθητων δεδομένων. Η εγγραφή στο Μητρώο Φορέων πραγματοποιείται μετά το έλεγχο των στοιχείων και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής, όπως ορίζονται στην παρούσα. Η αίτηση εγγραφής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986.

 

 1. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. ο φορέας εγγράφεται στο μητρώο φορέων λαμβάνοντας μοναδικό Αριθμό Μητρώου. Ο Φορέας μπορεί να τυπώσει την εγγραφή του στο μητρώο, και αυτή είναι πλέον δημόσια διαθέσιμη από την πύλη του μητρώου Φορέων.

 

 1. Τυχόν αλλαγές ή διορθώσεις στοιχείων του Μητρώου Φορέων που κρίνονται απαραίτητες γίνονται μετά από επικοινωνία του φορέα με τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

 

 1. Οι φορείς άτυπης μάθησης που δραστηριοποιούνται σε Τοπικό Επίπεδο, για να εγγραφούν στο Μητρώο Φορέων, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Δήμο στον οποίο έχουν την έδρα τους. Η σχετική διαδικασία θα καθοριστεί προσεχώς.

 

 1. Φορείς άτυπης μάθησης που λειτουργούν σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο μπορεί να εγγράφονται στο Μητρώο Φορέων Διά Βίου Μάθησης από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας της προηγούμενης παραγράφου.

 

 1. Οι φορείς υποχρεούνται σε ετήσια επικαιροποίηση των στοιχείων τους στο Μητρώο Φορέων. Σε αντίθετη περίπτωση διαγράφονται. Για την επανεγγραφή τους στο Μητρώο Φορέων απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας εγγραφής.

 

 1. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του φορέα, αυτός υποχρεούται, επί ποινή διαγραφής του από το Μητρώο Φορέων, εντός 30 ημερών να τα καταχωρήσει στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων και να αποστείλει ταχυδρομικά προς τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπό του την εκτύπωση του ανανεωμένου ηλεκτρονικού εντύπου.

 

 1. Η αίτηση επικαιροποίησης επιλέγεται στην εισαγωγή αίτησης.